Teza PIS

Prawda

Gimnazja się nie sprawdziły

W ciągu 17 lat funkcjonowania gimnazjów poziom 15-latków podniósł się z poniżej średniej 65 krajów OECD na 11 miejsce. W UE jesteśmy w pierwszej 4 z wszystkich 3 testów. Np. z matematyki awansowaliśmy z 14. miejsca w 2003 roku w Unii Europejskiej, na obecnie 4. miejsce, tuż za  Finlandią.

Mamy badania potwierdzające konieczność likwidacji gimnazjum

Rząd nie ma żadnych badań, wszystkie dostępne badania pokazują przeciwne wnioski.

Gimnazja to problemy wychowawcze

13-16 lat to trudny wiek, rodzice często odpowiedzialność za swoje porażki wychowawcze z tego okresu przerzucają na szkołę.

Gimnazja to przemoc i agresja

Najwięcej przypadków przemocy jest wg badań (Instytutu Badań Edukacyjnych) IBE w 5 i 6 klasie SP. Dodatkowo teraz w jednej szkole będą dzieci od 6 do 15 roku, co zwiększy zagrożenie.

Nie będzie zwolnień nauczycieli, bo nie zmienia się liczba dzieci w systemie

Każda reorganizacja przynosi zwolnienia, stara zasada biznesowa. SP i licea wykorzystają w pierwszej kolejności swoje wolne moce przerobowe. Dużo nauczycieli jest niedopensowanych.

Gimnazja są niepotrzebne, bo 60% szkół to połączenia gimnazjów i szkół podstawowych.

Gimnazja są szczególnie potrzebne na wsiach, tam są oknem na świat. Dodatkowo tylko 6% gimnazjów ma ten sam rejon co szkoła podstawowa przy nich.

Samorządy mają w subwencji środki na reformę

Subwencja pokrywa, i to tylko częściowo bieżące funkcjonowanie szkół. Nie ma w niej rezerw. O ten koszt dla samorządów pyta też min. Henryk Kowalczyk

Reforma jest przygotowana

Nie ma programów, kolejni eksperci rezygnują z ich pisania z powodu terminów. Nie ma podręczników, nie ma nowych sieci szkół, budynki są nieprzystosowane do nowych warunków.

Reforma da nową jakość

Nie, reforma nic nie mówi o jakości, natomiast cofa naszą edukację do lat 90tych. Dodatkowo stawia na edukacje historyczną, a nie informatyczną, przyrodniczą, matematyczną, czy językową.

Polacy chcą likwidacji gimnazjów

Tak, chcieliby zapewne też likwidacji podatków

Poziom maturzystów i studentów jest niski

Mamy masowość kształcenia średniego i wyższego, brak motywacji do nauki, łatwa matura i dostęp do studiów.

Samorządy, nauczyciele, eksperci popierają reformę

Mamy protesty organizacji samorządowych, nauczycieli na ulicach, listy środowisk edukacji przeciw reformie.

Nie ma celu tej reformy

Są dwa.

  • Obietnica wyborcza wynikająca z sondaży.
  • Chęć zmiany kierunku wychowawczego szkoły, stworzenia nowego obywatela, homo sovieticus wersja PIS, kandydata do ONR i OT.

 

 

Co potrzebuje polska edukacja

  • Praktyczna edukacja dla życia nie egzaminów
  • Wzmacnianie umiejętności interpersonalne takich jak praca w grupie i komunikatywność
  • Rozwijanie pasji uczniów, kreatywności. Wychowanie dla tolerancji i empatii.
  • Postawmy na umiejętności informatyczne, językowe, a nie na historię.
  • Zmiana podstawy programowej liceów.
  • Nowoczesne szkolnictwo zawodowe
  • Indywidualne doradztwo zawodowe pomagające wybrać ścieżkę zawodową
  • Poprawa funkcjonowania szkół wyższych tak, żeby była wyraźna różnica między praktycznymi licencjatami i akademickimi kierunkami